งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
350 Teiichi KOBAYASHI  A Norian Conchostracan from the Basal Part of the Khorat Group in Central Thailand ค.ศ.1973  05_0559    document/DMR-05_0559.PDF
351 จิรวรรณ จารุพพัฒน์  การใช้ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างป่าไม้กับลักษณะภูมิประเทศในประเทศไทย พ.ศ.2529  05_0560    document/DMR-05_0560.PDF
352 กองธรณีวิทยา  ออบหลวงลักษณะทางธรณีวิทยา พ.ศ.2539  06_0561    document/DMR-06_0561.PDF
353 พล เชาว์ดำรงค์ , ชัชวาลย์ บุญรักษา และคณะ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในประเทศไทย พ.ศ.2534  06_0562    document/DMR-06_0562.PDF
354 บุญ อินทรัพมพรรย์ , นิสสัย ศรีปลั่ง  หมู่บ้านชาวเขา การศึกษาหาตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเขา บนภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT พ.ศ.2519  06_0563    document/DMR-06_0563.PDF
355 ภาสกร เผ่าพงษ์สวรรค์ ,สมชาย ทรัพย์ปริญญาพร  ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และธรณีเคมี บริเวณไพศาล พื้นที่เขาปู่ทอง อ.บ้านตาก จ.ตาก ฉบับที่ กศ 6/2543 พ.ศ.2543  06_0564    document/DMR-06_0564.PDF
356 มิลธิตา มณีนัย  พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณีสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี พ.ศ.2545  06_0565    document/DMR-06_0565.PDF
357 กองธรณีวิทยา  สาระสำคัญงานด้านธรณีวิทยา พ.ศ.2543  06_0566    document/DMR-06_0566.PDF
358 เบญจวรรณ จารุกลัส  รายงานถ้ำผลึกแคลไซต์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พ.ศ.2538  06_0568    document/DMR-06_0568.PDF
359 คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างคันหินป้องกันคลื่นเพื่ออนุรักษ์สุสานหอย บ้านแหลมโพธิ์ อ.เมือง จ.กระบี่ พ.ศ.2539  06_0570    document/DMR-06_0570.PDF
360 สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 สงขลา  รายงานการสำรวจธรณีฟิสิกส์บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะใช้ก่อสร้างโรงเรียนบ้านคลองปราบแห่งใหม่ ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ฉบับที่ ทธ.ข.1 3/2542 พ.ศ.2542  06_0571    document/DMR-06_0571.PDF
361 สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 สงขลา  รายงานการสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาแหล่งน้ำบาดาล ที่บ้านคีรีรอบ ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี ฉบับที่ ทร.ข.1 4/2542 พ.ศ.2542  06_0572    document/DMR-06_0572.PDF
1 กรมทรัพยากรธรณี  กรณีอนุรักษ์แหล่งซากหอยน้ำจืดดึกดำบรรพ์เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พ.ศ.2547  01_0001    document/DMR-01_0001.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >