งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
62 วีรวัฒน์ ธิติสวรรค์ ศักดา ขุนดี ไพรัตน์ ศักดิ์พิสุทธิพงศ์ จันทร์ฉาย ภูรีญาณสวัสดิ์  รายงานความก้าวหน้าการสำรวจทำแผนที่ธรณีวิทยาระวางบ้านสุขสำราญ (5139IV) ระวางอ.บ้านหมี่(5139III) ระวางจ.ลพบุรี (5138IV) ระวางจ.สระบุรี (5138II) ระวางอ.พัฒนานิคม (5138I) ระวางอ.วังม่วง (5238IV) ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2549  01_0068    document/DMR-01_0068.PDF
63 นิรันดร์ ชัยมณี  ธรณีหลุมยุบอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ศ.2542  01_0070    document/DMR-01_0070.PDF
64 เสถียร สนั่นเสียง  บันทึกรายงานการสันทนา การธรณีวิทยาเรื่องแอ่งเทอร์เชียรี่ของประเทศไทย พ.ศ.2525  01_0071    document/DMR-01_0071.PDF
65 ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร  คู่มือการทดสอบแร่ HAD BOOK OF MINERAL DETERMINATION พ.ศ.2523  01_0072    document/DMR-01_0072.PDF
66 แสงอาทิตย์ เชื้อวิโรจน์ สมาน จาตุรงควนิชย์ สันติ ลีวงษ์เจริญ  ธรณีวิทยาระวางบ้านป่าแป๋และระวาง บ้านเมืองแปง พ.ศ.2529  01_0074    document/DMR-01_0074.PDF
67 ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร  GEOCHRONOLOGY BY RAKIOMETRIC DATING   01_0075    document/DMR-01_0075.PDF
68 ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร  คำสอนวิชาธรณี 481 ธรณีเคมี GEOCHEMISTRY   01_0076    document/DMR-01_0076.PDF
70 สมชาย ชิตมณี สกาวรัตน์ ศารีรัตน์ อัศนี มีสุข  ผลการสำรวจและทำแผนที่ธรณีวิทยารายละเอียด 1:50,000 ระวางบ้านพะดี (SHEET 4741-I)   01_0079    document/DMR-01_0079.PDF
71 ฝ่ายประเมินผลและจัดพิมพ์ ,คพท.และก.งานวิชาการ, กองธรณีวิทยา  ธรณีวิทยาของระวางพื้นที่สำรวจ AEM จ.เลย และแผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:100,000 พ.ศ.2531  01_0082    document/DMR-01_0082.PDF
72 นิคม จึงอยู่สุข ธนวุฒิ ศิรินาวิน  รายงานการศึกษาหินบะซอลท์บนที่ราบสุงโคราชด้านใต้ พ.ศ.2524  01_0083    document/DMR-01_0083.PDF
73 ฝ่ายประเมินผลและจัดพิมพ์ ,คพท.และก.งานวิชาการ, กองธรณีวิทยา  ธรณีวิทยาระวาง อ.พร้าว ฉบับที่ 0095 พ.ศ.2531  01_0087    document/DMR-01_0087.PDF
74 กรมทรัพยากรธรณี  คู่มือทัศนศึกษา โครงการทัศนศึกษาธรณีวิทยาพื้นที่ภาคเหนือ พ.ศ.2544  01_0088    document/DMR-01_0088.PDF
75 กรมทรัพยากรธรณี  ทัศนศึกษา "ท่องโลกอิสานล้านปี" พ.ศ.2544  01_0089    document/DMR-01_0089.PDF
76 กองธรณีวิทยา  การฝึกอบรมภาคสนาม กองธรณีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2543 กรุงเทพฯ-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2544  01_0090    document/DMR-01_0090.PDF
77 เยาวลักษณ์ ชัยมณี โชติมา ยามี ,พรรณิภา แซ่เทียน กิตติ ขาววิเศษ  ความหลากหลายทางชีวภาพของช้างโบราณ ใน จ.นครราชสีมา ฉบับที่ สธว.21/2546 พ.ศ.2548  02_0093    document/DMR-02_0093.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >