งานสแกนรายงานวิชาการ ทธ. ใบสั่งจ้างเลขที่ 0217/53 กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่ง :    ชื่อหนังสือ :    รหัสหนังสือ :  
 
ID ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ปี รหัสหนังสือ ลิงค์
78 ศักดา ขุนดี ชนะพล เหล็งบุญ ชาญ ทรัพย์อยู่เย็น  ธรณีวิทยาภาพถ่ายกับการแก้ปัญหาขอบเขตความไม่ต่อเนื่องบริเวณโครงสร้างรูปประทุนคว่ำเลิงนกทา-เสนางคนิคม ฉบับที่ สธว.23/2548 พ.ศ.2548  02_0094    document/DMR-02_0094.PDF
79 วัฒนา ตันเสถียร  ร่อยรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย ฉบับที่ สธว 10/2549 พ.ศ.2549  02_0096    document/DMR-02_0096.PDF
80 สมบุญ โฆษิตานนท์  รายงานการสำรวจธรณีวิทยาเบื้องต้นแหล่งแร่ดินขาวบ้านซำบุ่น ต.ศิลา จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ.2527  02_0097    document/DMR-02_0097.PDF
81 สิโรตม์ ศัลยพงษ์ ปริญญา พุทธาภิบาล เกษตร พิทักษ์ไพรวัน  Tektites ในพื้นที่บางส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2539  02_0098    document/DMR-02_0098.PDF
82 สมเกียรติ มาระเนตร์  ธรณีวิทยาระวางบ้านนาสีทอง(5023III) ฉบับที่ กธ.276/45 พ.ศ.2545  02_0100    document/DMR-02_0100.PDF
83 วัฒนา ตันเสถียร นรรัตน์ บุญกันภัย เด่นโชค มั่นใจ  ธรณีวิทยาระวางอ.เจริญศิลป์(5744III) และระวางอ.บ้านม่วง(5744IV) ฉบับที่ สธว.21/2548 พ.ศ.2548  02_0101    document/DMR-02_0101.PDF
84 สงัด พันธุ์โอภาส  ธรณีวิทยาและแหล่งแร่ในบริเวณจังหวัดพิษณุโลก มาตราส่วน 1:250,000 พ.ศ.2519  02_0107    document/DMR-02_0107.PDF
85 นิวัติ บุญนพ  การประยุกต์ใช้ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อช่วยการทำแผนที่ธรณีวิทยาและการสำรวจหาแหล่งแร่ ฉบับที่ ศสท 3/2549 พ.ศ.2549  02_0109    document/DMR-02_0109.PDF
86 Appendix C Economic Studies  Preliminary survey Report Kra Canal Complex ค.ศ.1973  02_0111    document/DMR-02_0111.PDF
87 ไชยกาล ไชยรังษี  ธรณีวิทยาบริเวณตอนกลางของเทือกเขาภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000 ระวางบ้านคำเดือย(5941-II)ระวางอ.เลิงนกทา(5941-III) ระวางบ้านห้องแซง(5841I) ระวางอ.กุดชุม (5841II) และระวางอ.หนองพอก (5841IV) ฉบับที่ กธ.271/2545 พ.ศ.2545  02_0112    document/DMR-02_0112.PDF
88 ปรัชญา บำรุงสงฆ์ พล เชาว์ดำรงค์  การประเมินศักยภาพทรัพยากรหินปูนระวางบ้านปากน้ำท่าทอง (4927III) จ.สุราษฎร์ธานี ฉบับที่ กธ 249/2544 พ.ศ.2544  02_0113    document/DMR-02_0113.PDF
89 ไชยกาล ไชยรังษี สมศักดิ์ มาเจริญทรัพย์  ธรณีวิทยาระวางอ.วังสะพุง ฉบับที่ 0030 พ.ศ.2528  02_0115    document/DMR-02_0115.PDF
90 สมชัย เตรียมวิชานนท์  รายงานเบื้องต้นการขุดค้นฟอสซิลไดโนเสาร์แหล่งโนนทัน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู พ.ศ.2545  02_0116    document/DMR-02_0116.PDF
91 ธีระพล วงษ์ประยูร อัศนี มีสุข  ธรณีวิทยาบริเวณตอนเหนือของเทือกภูพานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000 ระวางกิ่งอ.ภูพาน(5742-I) ระวางอ.สหัสขันธ์(5742-III) และระวางอ.คำม่วง(5742IV) ฉบับที่ 7/2543 พ.ศ.2543  02_0117    document/DMR-02_0117.PDF
92 สุวัฒน์ ติยะไพรัช นรรัตน์ บุญกันภัย  รายงานการตรวจสอบสภาพชั้นดินบริเวณแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ฉบับที่ สธ 4-2/2547 พ.ศ.2547  02_0118    document/DMR-02_0118.PDF
< Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >