เอกสารเผยแพร่ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

             หนังสืือเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย      
             เอกสารประกอบการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม     
             การป้องกันธรณีพิบัติภัยจากดินถล่มและบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มภาคเหนือ  
             การป้องกันธรณีพิบัติภัยจากดินถล่มและบัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มภาคใต้  
   
   
   
 

สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:29 มีนาคม 2555)