ดินถล่ม การจัดตั้งเครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย และ การประชุมซักซ้อมแผนการแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

    ดินถล่มคืออะไร
     บันทึกเหตุการณ์ดินถล่ม   
     บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม    
 
  เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
                 ผลการจัดตั้งเครือข่ายฯ   
                 รายชื่อเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย    
             
  การซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม
                ผลการซักซ้อมแผนฯ   
  เอกสารเผยแพร่   ดูรายละเีอียด   
   
 
   
   
 

สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update:2 สิงหาคม 2556)