การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย

 
 

       สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ให้กรมทรัพยากรธรณีจัดทำแผนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มทั่วประเทศ และพบว่าทุกภาคของประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดดินถล่มและหมู่บ้านเสี่ยงภัยรวม 51 จังหวัด กรมทรัพยากรธรณีจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่ม”  เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจในสาเหตุการเกิดดินถล่ม สามารถเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุการณ์ และการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยเริ่มในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบนเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่นำร่องและคณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่ 3O กันยายน 2546 เห็นชอบในหลักการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่ม

      กรมทรัพยากรธรณี โดยสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในท้องที่จังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการอบรมให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มช่วยกันสอดส่อง ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัตินั้น โดยทำการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่ม และแนะนำวิธีการเฝ้าระวังตรวจวัดปริมาณน้ำฝนพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์มาตรวัดปริมาณน้ำฝน เพื่อแจ้งเตือนภัยเมื่อปริมาณน้ำฝนจึงจุดวิกฤตที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดดินถล่ม รวมทั้งจัดทำรายชื่อราษฎรที่เป็นเครือข่าย ฯ ที่อยู่ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ และแผนที่แสดงตำแหน่งบ้านเครือข่ายฯ ทุกหลังคาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน
 
               
 
ปี
งบประมาณ
จังหวัด
อาสมัคร
(ราย)
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
 
 
2546
เพชรบูรณ์
314
3
10
44
 
 
2547
พัทลุง
282
4
8
23
 
 
สงขลา
293
5
8
28
 
 
แพร่
293
3
9
38
 
 
เชียงราย
296
5
9
29
 
 
น่าน
310
4
9
36
 
 
2548
สุราษฎร์ธานี
310
6
8
26
 
 
แม่ฮ่องสอน
277
5
8
40
 
 
เชียงใหม่
451
7
10
44
 
 
ตาก
310
4
8
33
 
 
พังงา
324
5
11
35
 
 
2549
นครศรีธรรมราช
542
11
25
125
 
 
กระบี่
228
3
8
35
 
 
พะเยา
373
4
10
49
 
 
อุตรดิตถ์
798
3
7
64
 
 
จันทบุรี
454
6
13
48
 
 
2550
ตรัง
409
5
12
52
 
 
สุโขทัย
504
3
6
59
 
 
ลำปาง
960
10
31
129
 
 
ประจวบคีรีขันธ์
378
8
16
55
 
 
ชุมพร
432
6
17
72
 
 
2551
สตูล
302
5
10
44
 
 
ลำพูน
407
4
8
53
 
 
เลย
792
8
26
97
 
 
ราชบุรี
201
3
4
21
 
 
เพชรบุรี
268
3
6
29
 
 
2552
กำแพงเพชร์
259
5
8
22
 
    นครสวรรค์
123
2
2
16
 
    ระนอง
470
5
18
65
 
    ตราด
187
2
4
20
 
   
พิษณุโลก
563
4
8
67
 
    ขอนแก่น
224
1
4
20
 
 
2553
อุบลราชธานี
387
4
7
43
 
    ศรีสะเกษ
171
2
3
25
 
    อุดรธานี
313
2
4
23
 
    หนองคาย
239
1
4
20
 
    ชลบุรี
139
3
4
14
 
    ระยอง
281
4
7
28
 
    หนองบัวลำภู
68
1
2
18
 
 
2554
สุพรรณบุรี
263
1
5
34
 
    อุทัยธานี
396
3
10
56
 
    นครราชสีมา   
304
4
7
42
 
  กาญจนบุรี  
557
9
31
104
  ภูเก็ต  
118
3
10
23
 
    นครศรีธรรมราช
1
6
80
537
 
 
2555
ชัยภูมิ
496
4
12
92
 
    ปราจีนบุรี
322
3
10
53
 
    สระแก้ว
190
4
5
32
 
    เพชรบูรณ์
641
4
10
102
 
    ลพบุรี
189
3
4
30
 
    แพร่
181
2
3
27
 
    น่าน
189
2
4
28
 
    เชียงใหม่
426
2
5
57
 
    อุตรดิตถ์
167
2
3
23
 
 
2556
พัทลุง
469
0
2
67
 
    เชียงราย
760
3
12
140
 
    นครนายก
246
2
4
45
 
    สระบุรี
165
2
3
33
 
    ฉะเชิงเทรา
233
2
3
65
 
    แพร่
509
1
8
87
 
    น่าน
504
1
9
94
 
    เชียงใหม่
520
2
12
95
 
     
 
 
 
 
 
รวม
51 จังหวัด
22,314
229
550
3,098
 
               
  หมายเหตุ : ข้อมูลเครือข่าย ตัดข้อมูลซ้ำออก  
 
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update: 2 สิงหาคม 2556)
 
กำลังดำเนินการ