โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม

 
 

       ธรณีพิบัติภัย เป็นภัยที่เกิดตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ อาทิเช่น ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วม ซึ่งพิบัติภัยเหล่านี้ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรมทรัพยากรธรณี    ในฐานะหน่วยราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรณีของประเทศ จึงได้ดำเนินการสำรวจ ศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพพื้นที่ธรณีพิบัติภัย เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ลดผลกระทบและลดความเสี่ยง รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดินถล่มและการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน   จากสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้หมอบหมายให้ กรมทรัพยากรธรณี เป็นหน่วยงานหลัก ประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดพิบัติภัย โดยซักซ้อมร่วมกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ กรมทรัพยากรธรณี จึงได้กำหนดแผนงานในการซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

      ซึ่งเป็นการซักซ้อมโดยจำลองสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและ   น้ำป่าไหลหลากขึ้น มีการประสานกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งอาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชน ตรวจสอบแผนการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน เพื่อประเมินประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบจากพิบัติภัยธรรมชาติ รวมทั้งลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
           
 
ปี
งบประมาณ
จังหวัด
อาสมัคร
(ราย)
พื้นที่
 
 
2551
สุโขทัย
352
ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย  
 
2552
พัทลุง
355
   
 
นครศรีธรรมราช
327
ต.ละอาย อ.ฉวาง  
 
ชุมพร
376
ต.ตะโก อ.ทุงตะโก  
 
ประจวบคีรีขันธ์
421
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน  
 
เชียงใหม่
458
อ.เชียงดาว  
 
ลำปาง
447
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร  
 
แพร่
878
   
 
2553
สุราษฎร์ธานี
700
ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม  
 
พังงา
495
ต.เหล อ.กะปง  
 
สตูล
691
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง  
 
เชียงราย
570
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  
 
ลำพูน
308
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา  
 
พะเยา
308
ต.ผาช้างน้อย อ.ปง  
 
อุตรดิตถ์
631
ต.ด่านนาขาม อ.เมือง  
 
เลย
631
ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย  
 
2554
กระบี่
629
ต.กระบี่น้อย อ.เมือง  
    ตรัง
406
ต.ช่อง อ.นาโยง  
    น่าน
586
อ.นาหมื่น  
    สุโขทัย
501
ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย  
    ขอนแก่น
558
ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน  
    ตราด
521
ต.หนองบอน อ.บ่อไร่  
    จันทบุรี
350
ต.ฉมัน อ.มะขาม  
    ราชบุรี
348
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ  
 
2555
ระนอง
399
ต.บ้านนา อ.กะเปอร์  
    สงขลา
499
ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ  
    เพชรบุรี
905
ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน  
    แม่ฮ่องสอน
424
ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม  
    ลำปาง
429
บ.แจ้ซ้อนเหนือ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน  
    ตาก
545
บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง  
    พิษณุโลก
กำลังดำเนินการ
   
    กำแพงเพชร
กำลังดำเนินการ
   
     
   
           
  **หมายเหตุ : เริ่มครั้งแรกในปี 2551เป็นการจำลองเหตุการณ์เกิดดินถล่ม และในปี 2550-2551 เป็นการซักซ้อมโดยการประชุมสัมมนา รวม 20 จังหวัด  
           
 
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-621-9700 โทรสาร 02-621-9795
(update: 14 มิถุนายน 2555)