FONTSIZE
แร่ >> เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแร่ >> คุณสมบัติทางฟิสิกส์
แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ หรือ คลีเวจ ( Clevage)      เป็นลักษณะรอยแตกของแร่ซึ่งจะเป็นไปในแนวระนาบเรียบ เนื่องจากโครงส้รางของอะตอมภายในผลึก รอยแตกแบบนี้ จะขนานไปตามผิวหน้าของผลึกแร่เสมอ แร่ไม่ที่เป็นผลึก ( Amorphous) ก็จะไม่มีแนวแตกแบบนี้แนวแตกเรียบอาจจะมีแนวเดียว หรือ 2 แนว 3 แนว ก็ได้ ทำให้แร่แตกแยกในลักษณะต่างกันๆ  และเรียกชื่อแนวแตกตามลักษณะของแร่ที่แตกออกตามแนวนั่นเอง        แนวแตกแบบนี้ อาจเห็นได้จากเมือ่แร่ แตกแยกหลุดออกเอง หรือ จะเห็นได้เมื่อเราบิหรือทุบแร่ บางชนิดก็เห็นชัดเจนมาก บางชนิดก็ไม่ชัดเจนจนต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ การอธิบายเกี่ยวกับแร่ที่มีแนวแตกแบบนี้ เรามักใช้ว่า แนวแตกสมบูรณ์ชัด ( Perfect ) ดี ( Good ) พอใช้ได้ ( Fair )ไม่ชัดเจน ( Poor ) เป็นต้น
ก.  แนวแตกเรียบแนวเดียว ( One-direction cleavage ) แร่จะแตกออกในลักษระเป็นแผ่นบางๆ         แบบลอกออกได้ทั้งแผ่นใหญ่หรือเล็กมากๆ ได้แก่ แร่ไมกา พวก มัสโคไวต์ ไบโอไทต์
ข . แนวแตกเรียบ 2 แนว ( Two- direction cleavage )  1. แนวของรอยแตกตั้งฉากกัน เช่น ออร์โทเคลส  2. แนวของรอยแตกไม่ตั้งฉากกัน เช่น แอมฟิโบล 
ค . แนวแตกเรียบ 3 แนว ( Three- direction cleavage )  1. แนวของรอยแตกตั้งฉากกันซึ่งกันและกัน ทำให้แร่แตกออกเป็นรูปลูกบาศก์ เช่น กาลีนา  2. แนวของรอยแตกไม่ตั้งฉากกัน แร่จะแตกออกในรูปที่คล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เช่น แคลไลต์ 
ง .  แนวแตกเรียบ 4 แนว ( Four- direction cleavage ) สังเกตได้จากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 8 หน้า ประกบกันเป็นรูปออกตะฮีดรอน เช่น ฟลูออไรต์
จ .  แนวแตกเรียบ 6 แนว ( Six- direction cleavage ) เช่น สฟาเลอไรต์ ( แร่สังกะสี )
ฟลูออไรต์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel