กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาพนม ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม.

วันที่ 30 พ.ย. 2560 08:14:32

บ.เขาพนม ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม. นายไพทูรย์ วงษ์สวัสดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS