กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
กรมทรัพยากรธรณี ขอรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.9 ศูนย์กลางบริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ถึง 18.15 น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 22:17:09

กรมทรัพยากรธรณี ขอรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.9 ศูนย์กลางบริเวณ
อ.
วังเหนือ จ.ลำปาง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ถึง 18.15 น. ดังนี้

   1. เกิดแผ่นดินไหวเป็นระยะ รวม 18 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ถึง 18.15 น. ขนาดสูงสุด 4.9
เมื่อ
เวลา 16.05 น.

   2. มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในอำเภอวังเหนือ จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลทุ่งฮั้ว บ้านเสียหาย 10 หลัง เจดีย์วัดเอียงจำนวน 1 องค์ ตำบลวังทอง บ้านเรือนแตกร้าวจำนวน 2 หลัง ตำบลวังซ้าย บ้านเรือนแตกร้าวจำนวน 1 หลัง และตำบลวังเหนือ วัดบ้านใหม่แตกร้าวจำนวน 1 หลัง (ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง)

       3. ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

   4. สาเหตุเกิดจากการขยับตัวของรอยเลื่อนพะเยาที่พาดผ่านตั้งแต่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย      ลงมาถึง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในอดีต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2537 เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.1 มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวบริเวณอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นประชาชนสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ที่อำเภอแม่สรวย และอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และส่งผลให้มีความเสียหายกับสิ่งก่อสร้างใกล้ศูนย์กลาง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วัด ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

   5. นักวิชาการกรมทรัพยากรธรณี กับ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว และเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีความแน่ชัดว่าแผ่นดินไหวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

   6. ทธ. ได้ประสานไปยัง ปภ. เพื่อติดตามสถานการณ์ แจ้งข้อมูลสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว ในช่วงที่เกิดเหตุ เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและปฏิบัติตามแนวทางที่ส่วนราชการเคยฝึกอบรมให้ความรู้ไว้แล้ว โดย ปภ. ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

  7. กรมทรัพยากรธรณี จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและรวบรวบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาคาร สิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ภูมิประเทศโดยรอบ ในภาคสนาม เพื่อทำการประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์คัลลี พร้อมจัดทำแผนที่ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Earthquake Intensity Map) พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS