กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องขุนเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 15 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563

บ.ร่องขุนเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ําฝนได้ 15 มม._นางสาวกนกจันทร์ ภู่เจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS