กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากบอก ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564

บ.ปากบอก ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_น.ส.กัลยา รัตนะสิทธิวงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS