กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
ข่าว >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงเรื่องรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี
 

รูปภาพ แผนที่แสดงแนวรอยเลื่อนที่มีศักยภาพมีพลังจากการแปลความหมายภาพดาวเทียม Landsat 7 ETM ในพื้นที่ศึกษา

รูปภาพ ร่องสำรวจบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผนังด้านทิศใต้ แสดงลำดับชั้นตะกอนดินที่ถูกรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ตัดบางชั้น

กรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงเรื่องรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์

ตามที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔
 ได้เสนอข่าว ดังนี้

 

ผลการสำรวจธรณีวิทยาแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี ของกรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถสรุปได้ดังนี้

. พื้นที่โดยรอบเขื่อนศรีนครินทร์ พบกลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ วางตัวในแนวเกือบเหนือ-ใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความยาวของรอยเลื่อนย่อยตั้งแต่ ๓-๕๐ กิโลเมตร วางตัวขนานไปกับแม่น้ำแควใหญ่ มีความยาวรวมของกลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร

. พื้นที่โดยรอบเขื่อนวชิราลงกรณ พบกลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ มีการวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มตั้งแต่ในเขตแดนของสหภาพพม่ายาวต่อเข้ามาในชายแดนของประเทศไทยบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ โดยมีความยาวของรอยเลื่อนย่อยตั้งแต่ ๑๐-๕๐ กิโลเมตร วางตัวขนานไปกับแม่น้ำแควน้อย โดยมีความยาวรวมของกลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร

. แผ่นดินไหวในอดีตสูงสุด ที่เคยตรวจวัดได้จากเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวขนาด ๕.๙ ตามมาตราริกเตอร์ เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ แต่ไม่มีผลกระทบต่อตัวเขื่อนแต่อย่างไร

. ผลการสำรวจธรณีวิทยาแผ่นดินไหว พบว่ากลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และเจดีย์สามองค์ มีการเลื่อนตัวตามอิทธิพลของรอยเลื่อนในแนวเฉียง คือมีการเลื่อนตัวแบบเหลื่อมขวาและเลื่อนขึ้นในแนวดิ่งด้วยอัตราการเคลื่อนตัวที่ ๑.๓-๑.๙ มิลลิเมตรต่อปี รอยเลื่อนทั้งสองกลุ่มนี้จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวมีขนาดไม่เกิน ๖.๙ ริกเตอร์

                  

ที่มา : สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย  กรมทรัพยากรธรณี

โทรศัพท์ 026219701-5 โทรสาร 026219700

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS