FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

วันที่ 11 เม.ย. 2554 09:30:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) และคณะ เข้าตรวจราชการพื้นที่เกิดดินถล่ม จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ สธส. และ สทข.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมชี้แจงสถานการณ์ดินถล่มในครั้งนี้ด้วย

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑ เม.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๓๘.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.­๐๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
FIJI REGION (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับจะมี
คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ในช่วงวันที่ ๑๑-๑๒ เม.ย.๕๔ ทำให้ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจายในระยะนี้
                   
           - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ๗๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

         - บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายชาญ บัวทอง)

            - อบต.หนองขาม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางสาวเพ็ญพักตร์ พัดจีบ)

            - บ.หนองน้ำเชี่ยว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสิทธา เนื่องจำนงค์)

            - บ.เขาชะอางค์ ต.พวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอนุสรณ์ กิ่งโพธิ์สนธ์)

            - บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

            - บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประยูร แสนโต)

            - บ.หนองหว้า ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายณรงค์ สมรมิตร)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel