กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:08:18
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี  

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๓ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

           - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๘.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่            ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ TONGA ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนหนาแน่นกับมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ อ.เมือง จ.ระยอง วัดได้ ๑๓๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

         - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. สะสม ๒ วัน ได้ ๙๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

         - บ.เกาะลอย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุรชัย สกุลเหลืองอร่าม)

         - บ.เกษตรสิริ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ (นายเอนก จันทร์ประทุม)

         - บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

         - บ.ไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายประมวล เสนคราม)

         - บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

         - บ.เนินสะดวก ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายไว พามาก)

         - บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอำนวย ภูธร)

         - บ.คลองใหญ่ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธงชัย หอมหวาน)

         - บ.หนองบัวเรณ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายคำมูล อ่อนจันทร์)

         - บ.มาบตารอด ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวินัย สว่างดี)

         - บ.ผาแดง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสมใจ คำภาโคตร์)

         - บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญโฮม จำปานิล)

         - บ.เมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมศักดิ์ วิลัย)

         - บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายป๋วย บุญทะสิม)

          - บ.ห้วยโป่ง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางถุนา โก๊ะลอย)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS