FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
เรื่อง งานศึกษาทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

วันที่ 9 ก.พ. 2555
ส่วนประชาสัมพันธ์ ทธ.

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกส่งผลให้อัตราการเกิดพิบัติภัยเกี่ยวกับดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก กรมทรัพยากรธรณีเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดเตรียมข้อมูลที่มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ และใช้สำหรับการบริหารจัดการภารกิจรับผิดชอบด้านการเฝ้าระวังการเกิดธรณีพิบัติภัย จึงมีแนวความคิดในการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ในรูปแบบฐานข้อมูลระดับพื้นที่ เพื่อการติดตามสถานการณ์ สนับสนุนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนพิบัติภัยทางธรณีวิทยา และเป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารสถานการณ์ทั้งในส่วนก่อนเกิดเหตุ ช่วงเกิดเหตุ และการช่วยเหลือบรรเทาหลังเกิดเหตุ

ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะแจ้งเบื้องต้นให้สถาบัน สถานศึกษา และบริษัทที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง ถ้ามีความสนใจเข้าร่วมศึกษางานดังกล่าว โปรดติดต่อสอบถามได้ที่กรมทรัพยากรธรณี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2621-9791 , 0-2621-9702 หรือ Email: dmr_pr@hotmail.com

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel