กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:53
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๘ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๙ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๔๘.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTHERN XINJIANG, CHINA ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา :
USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ทำให้ประเทศไทยตอนบน
มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๖๖.๘ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.ตลาดเสาร์ ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายชวิน กฐินหอม)

- บ.โนนเจริญ ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสงัด มะศรีหา)

- บ.เขากล้วย ต.บ่อกางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายจรัญ โกมินทร์)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญเพิ่ม รักวงศ์ษา)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายโชคดี พิทักษ์พิเศษ)

- บ.หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิชาญ แซมหิรัญ)

- บ.หินกอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายทรงภพ ลือประเสริฐ)

- บ.ไสใหญ่เหนือ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางอาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปราโมทย์ สงขาว)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางธิดา กาญจนา)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS