กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:32
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๙ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๗๕.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๒๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTH OF JAVA, INDONESIA ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา :
USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ ในช่วงวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ๙๒.๐ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจริต แสงทอง)

- บ.ไสขนุน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายณรงค์ แก้วยอด)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.บก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายกุล แย้มยิ้ม)

- บ.โป่งยอ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายคำพูล อ่อนพันธ์)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายณรงค์ แก้วยอด)

- บ.หัวถนน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุเชษฐ์ จิตหลัง)

- บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุรชาติ อยู่รอด)

- บ.คำบาก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายคห์บชาติ สาโท)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS