กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:50:53
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๗๕.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๔๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา :
USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ สถานีเกษตร จ.ลำปาง ๗๑.๔ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ปางปง-ปางทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางสมบัติ วุฒิเผ่า)

- บ.แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายธีระพงษ์ คำอ้าย)

- บ.เมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญส่ง แปลงยวง)

- บ.ขุนลาว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายอ้าย คำปิ่นคำ)

- บ.แม่จอก ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายธัญพิสิษฐ์ แว่นแก้ว)

- บ.สมุนใหม่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจีรศักดิ์ ปิติกำธร)

- บ.ท่าเดื่อ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมาน เป็นวงศ์)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายแวว แดงเงิน)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอินถา ก้อนจะลา)

- บ.ธรรมรัตน์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพรวิลาศ พันธ์บุญ)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางแก้วใจ วงศ์ตารินทร์)

- บ.ใหม่ ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย ท้องฟ้าครึ้ม (ด.ต.สมบูรณ์ แพทย์เกาะ)

- บ.ไร่ใน ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท้องฟ้าสลัว ไม่มีฝน (นายสุชิน สาดเผือก)

- บ.แปลงสี่-แม่พืช ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายพันธ์ บุญศรีเรือง)

- บ.แม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆเล็กน้อย (นายเตือน แก้วกล้า)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS