กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:31:54
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔ มี.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
VANUATU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ                                                

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุม ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ สถานีเกษตร จ.เชียงราย ๑๕.๘ มม. (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

- บ.ทุ่งวังทอง ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชูศักดิ์ สุวรรณ์)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสุวรรณ์ นิลคง)

- บ.เมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญส่ง แปลงยวง)

- บ.นางแลใน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายศรีเดช หน่อแก้ว)

- บ.ขี้เหล็ก ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอดุลย์ ปัญญาคำ)

- บ.น้ำกุ่ม ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอาทิตย์ แก้วทิพสาน)

- บ.ต้นงุ้น ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนิพนธ์ เสียงดี)

- บ.ปางผักหม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายถวิล บุญชื่น)

- บ.น้ำปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘ มม. (นายสมบูรณ์ ไชยมงคล)

- บ.บ่อสี่เหลี่ยม ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวัฒนา แซ่ฟุ้ง)

- บ.น้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายจิตร วงศ์ก๋า)

- บ.สันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส หมอกและควันลดลงบ้างแล้ว (นายนิยม แซ่จ่าว)

- บ.หัวนา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มเล็กน้อย ยังไม่มีฝนตก (นายหลิน มั่นมา)

- บ.นาน้อย ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี (นายทองเลื่อน มูลติ๊ด)

- บ.กกโอ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆเล็กน้อย (นายประมุข สืบสันติก)

- บ.สบทุ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆเล็กน้อย อากาศเริ่มร้อน (นายวีระวัฒน์ ตั้งอิสราวุฒิ)

- บ.ชุมชนน้ำตกกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆเล็กน้อย (นายวิไลวรรณ อุดมทรัพย์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS