กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:30:05
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๔ ส.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๑

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๖๖.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
           (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศพม่าและเวียดนามตอนบน เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.นครพนม ๓๑.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕

            - บ.แม่สรวย ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายอินทน เกเย็น)

         - บ.ดอยต่อ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายจรูญ กันแก้ว)

         - บ.เหมืองแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญรัตน์ คำเงิน)

                   - บ.สันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายนิยม แซ่จ่าว)

         - บ.น้ำจาเหนือ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายกระจ่าง ชัยมณี)

                   - บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายมนัส น้ำเพชร)

         - บ.ป่าซางน้อย ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสมศักดิ์ ชัยพูน)

         - บ.ห้วยปูใหม่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสุภร ลาหู่นะ)

         - บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายมานพ เชิงคีรี)

         - บ.นาฟองแดง ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมาน แก่นจันทร์)

         - บ.โชคอำนวย ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิรัตน์ ดวงไสย)

                   - บ.น้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจิตร วงศ์ก๋า)

         - บ.แฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิน ปั่นคำ)

         - บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

         - บ.นาตอน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายโชติช่วง จันทอง)

         - บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประหยัด อินทอง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดเชียงราย : อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS