กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17:00:24
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และน่าน เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่จัน เมือง เทิง เชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่แจ่ม แม่แตง แม่ออน แม่อาย ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ่อเกลือ ปัว ท่าวังผ่า จังหวัดน่าน เนื่องจากมีฝนตกหนักและต่อเนื่อง โดยบางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร และเริ่มมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๗.๐๐ น.

 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS