กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 20:00:08
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดตาก เชียงราย และน่าน เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวัน
ที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอท่าสองยาง แม่สอด แม่ระมาด จังหวัดตาก อำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่จัน จังหวัดเชียงราย และอำเภอบ่อเกลือ ปัว ท่าวังผา จังหวัดน่าน เนื่องจากระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น และมีดินไหลในบางพื้นที่แล้วทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือน สถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๕ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

เวลา ๒๐.๐๐ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS