FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๕ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17:59:59
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒-๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ ลำปาง และสุโขทัย เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวัน
ที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอสบเมย แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอ    แม่ออน แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง วังชิ้น เด่นชัย จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง เชียงคำ ปง จังหวัดพะเยา และอำเภอเมือง ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมือง เมืองปาน วังเหนือ จังหวัดลำปาง เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกหนักและ        ตกต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ดินชุ่มน้ำและมีดินไหลในหลายพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๕ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๑๗.๕๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel