กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันเสาร์ ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:57:16
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๖๑.๐  กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๕.๑๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้
มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนกระจายในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนราธิวาส ๔๙.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

- บ.หนองจันทร์ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายธนกร จิตต์งามขำ)

- บ.ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายณรงค์ สุขนวม)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.พุบอน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอัครพนธ์ พุ่มโลก)

- บ.มะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุทิน สายสกล)

- บ.คลองสะเดา ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประหยัด รักสกุล)

- บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประเทือง ใจเงิน)

- ปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายชวน อินชู)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.นา ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชูศักดิ์ แสงชูทอง)

- บ.หน้าเหมน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวัชรินทร์ สุวรรณวิมล)

- บ.ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายเกษม ภูมิพันธ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS