กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:59
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๓ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

-

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๓.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๔.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๕           เวลา ๐๔.๓๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTHERN ALASKA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับสูงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง มีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนกระจายในระยะนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดสุโขทัย ๑๓.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.ไผ่งาม ต.แม่สาคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายนันท์ โนจิตร)

         - บ.ฝั่งหมิ่น ต.อ่ายนาไลย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสังเวียน ทิพยวงศ์)

         - บ.ม่วงลีบ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายโสภณ โทวิรัตน์)

         - บ.หน้าเขา ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายทนงศ์ กล่อมเมฆ)

         - บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายเหนือ อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวินัย จันทร์เทพ)

         - บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมใจ มากเขียว)

         - บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เช้านี้อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าปลอดโปร่ง (นายเติง โท๊ะคำเครือ)

         - บ.ลานกระบือ ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสังเวียน น้อยผล)

         - บ.แก่งปลาปก ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ยังไม่มีฝนตก (นายทองมา ส้านสิงห์)

         - บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

         - บ.ชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไพรัตน์ อ่อนแตง)

         - บ.นาอ้อม ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพุฒ ประดิษฐ์)

         - บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS