กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:35:01
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๖ ธ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๔.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๕  เวลา ๐๔.๒๓ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลาง ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัด
ปกคลุมภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกตอนบน มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า
 สำหรับคลื่นกระแสลมตะวันออกที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ 
มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนกระจายในระยะ ๑-๒ วันนี้ 

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จังหวัดสงขลา ๖๒.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

         - บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

        - บ.คันเบ็ด ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายโกวิทย์ พรหมพันธ์)

        - บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๒ มม. (นางวรรณี หลงฮัน)

         - บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๗ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

         - บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

        - บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

         - บ.น้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๔ มม. (นายหมูห่ำหมัด พลนุ้ย)

         - บ.ในมอญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๓ มม. (นายจำเนียร เพชรโชติ)

        - บ.ห้วยแห้ง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘ มม. (นายวรรณชัย แก้วหีด)

         - บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายหร่ม บินหมัด)

         - บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจำเนียร ปานทอง)

         - บ.กงตอ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสา วังตะหาด)

         - บ.ปากฮาย ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘.๐ มม. (นายจรูญ จันทรภักดี)

        

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

        - จังหวัดพัทลุง : อำเภอศรีนครินทร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๙ คน) อำเภอกงหรา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๔๗ คน)

          - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอลานสกา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕๔ คน) อำเภอร่อนพิบูลย์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๑ คน)

          - จังหวัดสงขลา : อำเภอรัตภูมิ (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๒ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS