กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:53:31
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๙ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๔.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๕๖
เวลา ๐๖.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          -  ลมตะวันตกพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง และอากาศจะร้อนขึ้นในตอนกลางวัน
ในระยะ ๑ - ๒ วันนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดยะลา ๔๒.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

- บ.ตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทรงเดช พลทำ)

- บ.หัวข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญชู ขันทะโส)

- บ.คลองตาเพชร ต.พลวง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมานัส รัตนะ)

- บ.ท่าเรือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายปรีชา รอเซ็ม)

- บ.ท่าเสลา ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประเทือง ใจเงิน)

- บ.ห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพุด แย้มพรหม)

- บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทองเติม ทุรันตะวิริยะ)

- บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประเสริฐ ติวยะ)

- บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบัญชา อินทร์พรหม)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทราย อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวัชรินทร์ พัฒน์ช่วย)

- บ.บูเก็ตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายรอดีน สัสดี)

- บ.น้ำร้อน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายยะโกบ เย็นจิต)

- บ.บนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางสาววรรณนี หลงฮัน)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายลินิตร ณ เขาแดง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

        

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS