กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยสภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 08:59:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

          - ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๒ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          -แผ่นดินไหวล่าสุดขนาด ๕.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๗๓.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๖
เวลา ๐๘.๑๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
MICHOACAN, MEXICO ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจายกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ๔๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

- บ.ปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสมพิศ มาโพธิ์)

- บ.ผาแดง ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางสมใจ คำภาโคตร์)

- บ.ใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร บุญเรือง)

- บ.อังคาย ต.ยังเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสงวน ขัดสี)

- บ.แม่วางลุ่ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายครองฤทธิ์ เต๋จะพรหม)

- บ.แม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอาทิตย์ แก้วรักษา)

- บ.บึงบอน ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญเหลือ บัวทอง)

- บ.ผามูล ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.โป่งยอ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายคำพูล อ่อนพันธ์)

- บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอำนวย ภูธร)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประทีป โภเรศ)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

- บ.บางไต ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ สุประพัน์)

- บ.หินตก ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชำนาญ มั่งมี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

        

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS