FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๗กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ 27 ก.ค. 2556 12:00:40
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๗ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๔

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๖๙.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๖           เวลา ๐๘.๒๗ น. ตามเวลาประเทศไทย WNW of Chichi-shima, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - หย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนลดลงจากในช่วง ๒ - ๓ วันที่ผ่านมา สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย
มีกำลังอ่อนลงในระยะนี้

อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๒๘ - ๓๑ ก.ค. ๕๖ ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดนครพนม ๔๖.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

         - บ.แม่สลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเพชร เอกบรรเลง)

         - บ.ห้วยนกแล ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสีมา ฟุ่มฟองฟู)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๖ มม. (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวีระ แผ่นทอง)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วันนี้ท้องท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.อิมั้ง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วันนี้ท้องท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสนั่น เบญจวรรณ)

         - บ.โนน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางประทุม จีนสีนำ)

         - บ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเจริญ แก้วปาคำ)

- บ.เมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วงๆ (นายคำ พรหมทอง)

- บ.ไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย (นายวิทยา กมลเจริญรัตน์)

- บ.สันหลวงกลาง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพัฒน์ ก้องออนตา)

         - บ.แม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย วันนี้ท้องท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบุญเริ่ม ดวงแก้ว)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel