กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๖ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2556 09:02:41

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮองสอน และน่าน
เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในระหว่างวันที่ ๙ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอไชยปราการ ฝาง แม่อาย เชียงดาว พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แม่สาย แม่จัน แม่ลาว เมือง เทิง เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง ปางมะผ้า ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอบ่อเกลือ ท่าวังผา เฉลิมพระเกียรติ เมือง เวียงสา จังหวัดน่าน เนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง บางพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำป่าไหลหลาก
เข้าท่วมในบางพื้นที่แล้ว
ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS