FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:07:39
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๘ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๙ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา        (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – วันที่ ๙ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๓๓๐

๓.๐ – ๓.๙

๙๖

  ๔.๐ – ๙.๙

๒๖

  .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๑ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๓.๖ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อ ขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าว      มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ลดน้อยลงกว่าในช่วงที่ผ่านมา และอุณหภูมิจะสูงขึ้นในระยะ ๒-๓ วันนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.อุดรธานี ๔๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕

- บ.ห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางบรรจงจิต เอื้อยตะ)

- บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสถิตย์ จันทร์สว่าง)

- บ.นา ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวิทยา คณทา)

- บ.ไร่พัฒนา ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝน (นายสอาด ธรรมดูล)

- บ.นาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ พรมสุข)

- บ.วังประจันใต้ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอารีย์ บูอีตำ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

  เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel