FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:30:57

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐๘.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๗.๑๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Orcopampa, Peru ไปทางทิศตะวันตก ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

-  ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา(รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๔ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.     (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๗๙๘

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๒

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๑๗.๔๕ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๓.๒ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค.๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังสภาวะอากาศร้ายในระยะ ๑ - ๒ วันนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง ๒ - ๔ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ระนอง ๗๙.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. – ๑๔ มิ.ย. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- บ.ห้วยเรือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐.๔ มม. 

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘๕ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๕ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมชาย คชสิงห์)  

- บ.บางปรุเหนือ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายสุเชาว์ ศรีคง)  

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายบรรเทิง บุญธรรม)

- บ.บางบอนใน ต.บางบอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)  

- หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กช.๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายฉลอง พันธุนาคิน)

- บ.ปรายกริม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๑ มม. (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ตรอกนองบน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายธวัชชัย สมพื้น)

- บ.ห้างข้าว ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายนิราช ภานุรัตน์)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิชิต ปานหิรัญ)

- บ.บ่อน้ำร้อน ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายฉลาด บุญเชิด)

- บ.ทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสิทธิ์ นามวงค์)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๓ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสมบัติ วันทา)

- บ.แสนสิทธิ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสวัสดิ์ ถายา)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.สาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีลมกรรโชกแรง ไม่มีฝนตก (นายสุริยะ บำรุงรักษ์)

- บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีลมกรรโชกแรง ไม่มีฝนตก (นายอวบ จำเริญสุข)

- บ.ห้วยค้อ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายจันทร์หอม คำของ)

- บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ (นายสนิท หัสคุณ)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายวีระ แผ่นทอง)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

   เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑๕๐ มม. ในบางพื้นที่ของภาคตะวันออก ภาคใต้ ในหลายพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ประกอบกับในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด บริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel