FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:30:43

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

                                    ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๒ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐๒.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๙.๒๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างจาก Tateyama, Japan ไปทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก ประมาณ ๙๕ กิโลเมตร ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

 ๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๒๒ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๒๓

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๕

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๓

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๐๔.๓๘ น. ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๑ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน จะกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตร จ.อุบลราชธานี ๑๑๒.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. – ๒๒ มิ.ย. ๕๗ วลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- สถานปฏิบัติธรรมพุทธทีปังกร ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓.๔ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสถิตย์ ลู่ตาม)

- บ.ซำหวายพัฒนา ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายเภา บุญเหลือ)

- บ.โนนแสงพัฒนา ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอนุพันธ์ เกาะประทุ)

- บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

- บ.เทอดชาติ ต.ชาติตระการ อ.บ่อภาค จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางพัชรี หลักคำ)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายพรศักดิ์ เพ็ชรชู)

- บ.คำขุนราษฎร์ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายบุญสวน สายพันธ์)

- บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอ่ำ ธนู)

- บ.พร้าว ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายผัด เมืองมา)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.โนนบก ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ ยอดขวัญ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.หนองบัวคำ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายทองสุข ศรีบุญเรือง)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมศรี มีทา)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก (นาประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอัมพร แก้วสุริยันต์)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.เขานุ้ย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบูทากาด มาฮับผล)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

   เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel