FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 8 ก.ค. 2557 08:26:15

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐น. 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ก.ค.๕๗ ในพื้นที่ จ.เชียงราย พะเยา และน่าน โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ก.ค. ๕๗

- ดินไหล พื้นที่บ้านสะเละ (หมู่ที่ ๑๐) ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

- น้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ตำบลบ่อเกลือเหนือ (หมู่ที่ ๙) บ้านบ่อหยวก (หมู่ที่ ๑๐) บ้านสะเละ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ ๒๐ หลัง ตำบลดงพญา (หมู่ที่ ๒) บ้านสปัน วัวสูญหาย ๗ ตัว บ้านห้วยโทน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ ๒ หลัง และตำบลบ่อเกลือใต้ (หมู่ที่ ๕) บ้านนาขวาง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ ๕๐ ไร่

- น้ำป่าไหลหลาก จังหวัดเชียงราย พื้นที่ตำบลแม่เงิน บ้านห้วยข่อยหล่อย (หมู่ที่ ๑๒) ตำบลบ้านแซว บ้านห้วยน้ำเย็น (หมู่ที่ ๑๓) ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้

         ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๘ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๐๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Hualian, Taiwan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว)บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๘ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๖๑

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๙

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๒๑.๕๐ น. ตามเวลาในประเทศไทยยังคงมี After Shock ขนาด ๓.๔ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค.๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

-มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีกำลังแรง ในช่วงวันที่ ๘-๑๑ ก.ค.๕๗ สำหรับบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย

  อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “นอกูรี” (NEOGURI) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ ๙-๑๐ ก.ค.๕๗ ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย 

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.เชียงราย ๑๑๘.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. – ๘ ก.ค. ๕๗        เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ดอยปุย สวนสองแสน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑.๔ มม.

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.บางปรุเหนือ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๕ มม. (นายสุเชาว์ ศรีคง)

- บ.บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายศักดา แดงจบ)

- บ.ไชยปราการ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายชัชภณ ศรีอารยกุล)

- บ.หมอลำ ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายวรรณชัย แสวงสิทธิ์)

- บ.ยายเหนือ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายเสนีย์ นันชัย)

- บ.ถลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.ปางไฮ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอเนก อินต๊ะ)

- บ.ปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอนุกูล ร่มจิตร์)

- บ.บางสังโต้ง ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุเทพ ชำนิ)

- อุทยานแห่งชาติที่ กช.๑ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวัชรินทร์ พันธุนาคิน)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงค์)

- บ.ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปรีชา จำแน่)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายประยูร แสนโต)

- บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายภักดี เนินพรหม)

- บ.แขนน ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญจบ รัตนสิทธิ์)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายตา ไชยมงคล)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.ทุ่งต่าง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมจิตต์ คืนมาเมือง)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.สันกลาง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายกรีฑา ศรีสุราษฎร์)

- ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๕ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาสน์)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายทองหล่อ ตรีวงษ์)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

           เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑๐๐ มม. และเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ จึงมีพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.dmr.go.th “หัวข้อประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๖/๕๗”
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel