FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 9 ก.ค. 2557 09:30:33

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ไม่มี

         ๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๘ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๙ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๕.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๔.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Shache, China ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๙ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๖๒

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๙

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๔.๒๙ น. ตามเวลาในประเทศไทยยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๓ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค.๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

-มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย สำหรับบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “นอกูรี”(NEOGURI)บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปประเทศญี่ปุ่นในช่วง  วันที่ ๙ – ๑๐ ก.ค. ๕๗ ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ระนอง ๑๑๓.๒ มม.(กรมอุตุนิยมวิทยา)

 . ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. – ๙ ก.ค. ๕๗เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ไม่มีข้อมูล เนื่องจากระบบขัดข้อง

.เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕

          - บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.เขาตะเภาทอง ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมหมาย สังข์สิงห์)

-บ.สันติคีรี ต.แม่สองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายพิสิษฐ์ ขัติกุล)

- บ.บางสังตี ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายสมชาย อักษรทอง)

- บ.ท่าดินแดง ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๑ มม. (นางวันเพ็ญ ภิรมย์โพลัง)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายศิวพงษ์ อาจหาญ)

- บ.สันกลาง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายยุทธ มานะ)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.ใหม่เจริญ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสมชาย น้อยกอ)

- บ.นาแซะ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสำราญ สองสมุทร)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายตา ไชยมงคล)

- บ.ต๊ำพระแล ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางเพ็ญจันทร์ ปวนคำ)

- บ.น้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสินชัย หายโศก)

- บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจริต แสงทอง)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.เขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมนึก ปราสาททอง)

- บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายณรงค์ เฟื่องคณะ)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.เขาพริก ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบุญเชิด น้อยรักษา)

- บ.ปิงหลวง ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายบรรทม บุญขวัญ)

- บ.ปางไม้ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายอิจ กิ่งสุภา)

- บ.ดง ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสุทัน แก้วปินตา)

- บ.ห้วยยาโน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสุรัตน์ จันคาธรรม)

- บ.วังผาง ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายอินเขียน ไชยสลี)

- บ.หลวง ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสมพิน ลอสูงเนิน)

- บ.เพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางสมยง ยาแก้ว)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.รังแตนใต้ ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย (นายพรชัย สุวรรณบัณฑิต)

- บ.ห้วยมาลัย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางสาวนันทนา ชินบุตร)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

           เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว ในช่วง ๑ - ๒  วันนี้
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel