FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 10 ก.ค. 2557 09:00:30

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา๐๘.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ ก.ค.๕๗ ในพื้นที่ จ.เชียงราย ชุมพร และระนอง โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ก.ค. ๕๗

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๙ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๘.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๔๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Enez, Turkey ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา(รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๐ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๖๒

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๙

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๔.๒๙ น. ตามเวลาในประเทศไทยยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๓ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค.๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

-มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออก จะมีคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่ง สำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งต่อไปอีกในวันนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “นอกูรี” (NEOGURI) บริเวณเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่น ได้อ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนแล้ว และกำลังจะเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นต่อไป ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ระนอง ๕๓.๕ มม.

 

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. – ๑๐ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ไม่มีข้อมูล เนื่องจากระบบขัดข้อง

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕

          - บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.ไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายธรรมพัฒน์ เหลืองวิไล)

- บ.คลองสะเดา ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายประหยัด รักสกุล)

- บ.บางสังตี ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายพิพัฒน์ กิจช่วยการ)

- บ.หินขาว ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นางจันทร์เพ็ญ พรหมช่วย)

- บ.น้ำจำเหนือ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายกระจ่าง ชัยมณี)

- บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายทองคำ เสดวงชัย)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ห้วยล้อม ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจิรายุส ธนะขว้าง)

- บ.น้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจิตร วงศ์กำ)

- บ.สันนายาว ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายถวิล ใจธรรม)

- บ.โนน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางประทุม จีนสีนำ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

- บ.ทุ่งเทพ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายไชโย สุวรรณศรี)

- บ.ผาคำ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเจริญศักดิ์ ต๊ะแก้ว)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมบัติ วันทา)

- บ.สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายพิสิษฐ์ ขัติกุล)

- บ.ห้วยอื้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล)

- บ.ห้วยไร่สามัคคี ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายช่วย ยศคันโท)

- บ.ห้วยยางโง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสวาท บุญรักษา)

- บ.โนนปอแดง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นางมาย กิ่งฟา)

- บ.ปากเฒ่า ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายณรงชัย ชูจร)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

           เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว ในช่วง ๑ - ๒  วันนี้
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel