FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 11 ก.ค. 2557 10:46:15
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๔.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่       ๑๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๔.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Qunfidhah, Saudi Arabia        ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๖๔

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๙

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๗ เวลา ๒๐.๓๓ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๕ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากปริมาณน้ำฝนตกหนักและฝนสะสมไว้ด้วย ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๔ ก.ค. ๕๗ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย จะเริ่มอ่อนกำลังลง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ๓๑.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. – ๑๑ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- บ.ห้วยใต้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐.๒ มม.

    /๔. เครือข่าย…

--

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕

          - บ.ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

- บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายเซียน ขำนาญดง)

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเสียน โอฬาริ)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.ปลายกริม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

- บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวุฒิชัย พุ่มนุ่ม)

- บ.เวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายทองคำ เสดวงชัย)

- บ.ต้นขนุน ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายปรีชา โคมทอง)

- บ.ท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญไทย วังคีรี)

- บ.เมืองน้อย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญส่ง แปลงยวง)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.ชุมชมกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศสลัว (นายบรรจง เหล่าเจริญ)

- บ.พรุจำปา ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นางวันเพ็ญ แซ่เตี๊ยว)

- บ.เหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายชาติชาย หน่อปา)

- บ.โป่งยอ ต.ห่วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นาคำพูล อ่อนพันธ์)

- บ.หนองแสง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมนึก กัลยา)

- บ.น้ำโสม ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายนิพล สิงสาธร)

- บ.ห้วยไร่ ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอ้าย มะโนใจ)

- บ.ทุ่งกู่ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายศรีวรรณ สิทธิคา)

- บ.ทุ่งดินแดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดสลัว มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายดนัย ชวดสำราญ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายประทีป โถเรศ)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีแดดอ่อน ไม่มีฝนตก (นายวิชัย ประเวชไพล)

- บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเอนก ฉัตรเงิน)

- บ.ปากเฒ่า ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายณรงชัย ชูจร)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

              เนื่องจากบางพื้นที่ของภาคใต้ของประเทศไทย ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย  

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel