FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 12 ก.ค. 2557 11:08:44

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

๑๐

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๖.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่       ๑๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๒.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันออกค่อนไปทางใต้ของ Namie, Japan             ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๖๕

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๙

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๔๙ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๒ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- ในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๔  ก.ค. ๕๗ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย          จะเริ่มอ่อนกำลังลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร     และบริเวณอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีขึ้นมา มีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร สำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบน     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง              ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากปริมาณน้ำฝนตกหนักและฝนสะสมไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.สกลนคร ๖๗.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. – ๑๒ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

    /๔. เครือข่าย…

- บ.ห้วยใต้ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘.๐ มม.

--

 

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕

          - บ.โจ้โก้ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเพ็ญ มาลา)

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายศุภโชค หมุนมิตร)

- บ.ขวากเหนือ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิชัย แก้วสุข)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.บก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายกุล แย้มยิ้ม)

- บ.ส้น ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางจันทรพอง เรือนงา)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

- บ.น้ำพุสุง ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสิน ระวังภัย)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.น้ำโค้ง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย (นางยุพิน พลหาญ)

- บ.ต้นขนุน ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายปรีชา โคมทอง)

- บ.ปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายวัลลพ นาหลวง)

- บ.ห้วยเรียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายจำลอง รังสรรค์)

- บ.หางทุ่ง ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายประพันธ์ แปงเขียว)

- บ.วังตูม ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายทวีศักดิ์ วังสิงห์)

- บ.นาฝาย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ ขันทะบุตร)

- บ.น้ำโสม ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายนิพล สิงสาธร)

- บ.บุญทัน ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพุฒ ยมลาสิงห์)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก  (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก  (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.วังศิลาดิเรก ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นางจุรีพร บุญสม)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

              เนื่องจากบางพื้นที่ของภาคใต้ของประเทศไทย ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จึงทำการ        เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย  

 

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel