FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 13 ก.ค. 2557 11:11:50

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๖๔.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่       ๑๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๖.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันออกค่อนไปทางใต้ของ Isangel, Vanuatu             ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา     (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๖๖

๓.๐ – ๓.๙

๑๖๙

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๑.๓๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๔ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่สรอย จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตก กับมีฝนตกหนักบริเวณตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ระนอง ๑๙๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. – ๑๓ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

    /๔. เครือข่าย…

- บ.สถานปฏิบัติธรรมพุทธทีปังกร ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๙.๐ มม.

 

 

--

 

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕

 - บ.ทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๓๕ มม. (นายเนือง ศิริหงษ์)

- บ.บางแก้วน้อย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายทันวิทย์ เพ็ชรศรี)

- บ.หินชอง ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายสัมพันธ์ ม่วงพานิชย์)

- บ.ตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายทรงเดช พลทำ)

- บ.ฮวก ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายเชิด ศรีใจวงศ์)

- บ.ลำเลียงใน ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นางกาญจนา พิพัฒผล)

- บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายธีรยุธ อุทธาปา)

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายชำนาญ อุ่นขาว)

- บ.วังทรายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายไม พูลภักดี)

- บ.เจี้ยง ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายขันตรี แสงตะวัน)

- บ.โสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญโฮม จำปานิล)

- บ.ทุ่งดินดำ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.โป่งป่าแขม ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายธีรพล มอโป)

- บ.เวียงหวาย ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางเกษแก้ว มโนใจ)

- บ.หนองบัวคำ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายทองสุข ศรีบุญเรือง)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายอดุลย์ ศรีสืบวงษ์)

- บ.สันป่ายาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายคามิน วรกุลชัยศร)

- บ.ห้วยห้อม ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายศรี เมืองมูล)

- บ.ห้วยบง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายวีระพันธ์ ตุแว)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสุวรรณ์ นิลคง)

- บ.สันกลาง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นางยุทธ มานะ)

- บ.ไร่พัฒนา ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายสะอาด ธรรมดุล)

- บ.ประชาภักดี ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายยืนยง จรูสกุลวงศ์)

- บ.อยู่สุข ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายสมชาย อมรบุษยามาส)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอวบ จำเริญสุข)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

              เนื่องจากบริเวณตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel