FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ 14 ก.ค. 2557 11:00:01

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

 
. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- น้ำท่วม พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ (ที่มา : ปภ.)

- น้ำท่วม พื้นที่ตำบลไชยปราการ (หมู่ที่ ๑๐, ๑๘) ตำบลศรีดงเย็น (หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๗, ๑๕) ตำบลปงตำ (หมู่ที่ ๒, ๓, ๕) และตำบลหนองบัว (หมู่ที่ ๑, ๓) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้สะพานข้ามคลองขาดบริเวณบ้านหัวฝาย และบ้านเวียงฝาพัฒนา ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (ที่มา : ปภ.)

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๐๘.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๖.๕๑ น.ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออกของ Jarm, Afghanistan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา (รอยเลื่อนแม่ลาว)บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๑๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๖๘

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๑

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๔

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๖.๒๘ น.ตามเวลาในประเทศไทย ยังคงมี After Shock ขนาด ๓.๙ ริกเตอร์ บริเวณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค.๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร : ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ -๒ วันนี้ อนึ่ง พายุโซนร้อน“รามสูร” (RAMMASUN) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่ ๑๕–๑๖ ก.ค. ๕๗ โดยพายุนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.กำแพงเพชร ๑๑๗.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. – ๑๔ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ไม่มีข้อมูล เนื่องจากระบบขัดข้อง

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นายอินถา ก้อนจะลา)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย)

- บ.ซับตาพุด ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายจำเริญ เพชรสุวรรณ์)

- บ.บางสังโต้ง ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสุเทพ ชำนิ)

- บ.ปางขนุน ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายจีระ ขัดสาย)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอนุกูล รุ่มจิตร์)

- บ.โนนเพชร ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสำเนียง โยปัททุม)

- บ.ตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมยศ ธรรมวิริยะ)

- บ.ตะปงล่าง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญช่วย เขานุกูล)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.ท่าเขา ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายถาวร มานะทวี)

- บ.สันติคีรี ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายพิสิษฐ์ ขัติกุล)

 - บ.สบข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเล็ก คำแก้ว)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชาญ ชุมบุตร)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.แม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญเที่ยง ชุมภูยศ)

- บ.ขอใต้ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายชำนาญ จะมี)

- บ.ใหม่พัฒนา ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๕ มม. (นายสำรวย เงินตัน)

- บ.ประชาภักดี ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายยืนยง จรูญสกุลวงศ์)

- บ.ปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายเล็ก คำแก้ว)

- บ.ห้วยห้อม ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก (นายศรี เมืองมูล)

- บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายพัด หล่ออินทร์)

- บ.ร้องกอก ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายสมหวัง อินแผง)

- บ.ใหม่ธงชัย ต.ปางมะค่า อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายแทน คล้ายกระจ่าง)

- บ.บางส้าน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายวรรณะ บุญประกอบ)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานฝนตกปรอยๆ (นายณรงค์ เทพทอง)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

              เนื่องจากบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจึงทำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel