FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:25:12

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

-  ทธ. ประกาศเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๗ ในพื้นที่ จ.ระนอง พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และน่าน โดยให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ทำการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ก.ค. ๕๗

- วานนี้ (๒๕ ก.ค.๕๗ ) เวลา ๑๘.๓๐ น. เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.คลองน้อย (หมู่ที่ ๒, ๔, ๗) อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๒๗ ครัวเรือน (ที่มา: ปภ.)

.๒ แผ่นดินไหว

๑.๒.๑ แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: USGS)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

๑๐

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

๑.๒.๒ แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๑.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่  
๒๖ ก.ค. ๕๗
เวลา ๐๖.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ห่างไปทางทิศตะวันออกค่อนไปทางใต้ของ Shikotan, Russia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๑.๒.๓ แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

- ไม่มี

๑.๒.๔ รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา    (รอยเลื่อนแม่ลาว) บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

- เกิดแผ่นดินไหวตาม (After Shock) รวมทั้งหมด ๑,๐๙๗ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗ เวลา ๑๘.๐๘ น. – ๒๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

ขนาดน้อยกว่า ๓

๘๘๐

๓.๐ – ๓.๙

๑๗๓

  ๔.๐ – ๔.๙

๓๕

 .– .

- After Shock ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๔.๐๓ น. ตามเวลาในประเทศไทย    ยังคงมี After Shock ขนาด ๒.๘ ริกเตอร์ บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย สำหรับผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง    ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๕๗ ควรได้รับตรวจสอบโครงสร้างก่อนการใช้สอยอาคาร สิ่งก่อสร้างดังกล่าว

*** ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านธรณีวิทยา หรือพบเหตุการณ์ด้านธรณีวิทยาจากเหตุแผ่นดินไหว เช่น หลุมยุบ รอยแยกบนพื้นดิน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน สามารถแจ้งเหตุ ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ โทร: ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๒ - ๓ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

. สภาพอากา

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ยและเวียดนามตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายประมาณร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๖๕.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. ข้อมูลปริมาณน้ำฝนสูงสุดจากเครื่องตรวจวัดมวลดินของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. – ๒๖ ก.ค. ๕๗    เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.

- ระบบ Web Service ขัดข้อง อยู่ในระหว่างการเร่งแก้ไข

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.คลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายนิยม เกิดสุข)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายรณชัย สูทอก)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายวันโน แก้วอ่อน)

- บ.ห้วยล้อม ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายจิรายุส ธนะขว้าง )

- บ.ปลายคลองเสลา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายประมวล วงศ์สวัสดิ์)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.นา ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายสนั่น ทิพย์สุราษฎร์)

- บ.กลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.ในไร่ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๗ มม. (นายมนูญ เพ็ญเต็ม)

- บ.หินลาด ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๔ มม. (นายธวัช แก้วอำไพ)

- บ.คลองวาย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประคอง เพียรโพธิ์กลาง)

- บ.เขาหลัก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายณรงค์วัฒน์ พันนาม)

- บ.ผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายดำเนิน เชียงพันธ์)

- บ.ปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นายพัด หล่ออินทร์)

- บ.ไร่พัฒนา ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๐.๑ มม. (นางสุธิศา อุประบุญ)

- บ.โชคชัยพัฒนา ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุธรรม ไร่รุ่ง)

- บ.ห้วยหอม ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศรี เมืองมูล)

- บ.ทอนผักกูด ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายคำนวณ บ่ายนุ่น)

- บ.คลองกุยเหนือ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายประหยัด แก้วหนู)

- บ.ศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุวิทย์ ทองสุข)

- บ.บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสุกัญญา วงศ์พึ่งไพบูลย์)

- บ.ทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายเนือง สรหงษ์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๑๐๐ มม. และเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ จึงมีพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.dmr.go.th “หัวข้อประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๙/๕๗”
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel