FONTSIZE
กรมทรัพยากรธรณี >> องค์กรของเรา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลักและกลยุทธ์ 


 

กรมทรัพยากรธรณี ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี อยู่ในกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ คุ้มครอง กำกับดูแล และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทางน้ำ ทะเลและชายฝั่ง ดินและแร่ รวมทั้งกำหนดกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนประเมินผลและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม"

พันธกิจ

"จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"
 

ภารกิจหลัก

สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยการสำรวจ ตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกำหนด การกำกับดูแล เขตพื้นที่สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

กรมทรัพยากรธรณี ได้กำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของประเทศ ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีอย่างมีดุลยภาพใน มิติของเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรณี สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • ประสานความร่วมมือและส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย ทางด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
  • เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้วิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel