FONTSIZE
กรมทรัพยากรธรณี >> องค์กรของเรา
อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน


 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ ๒๕๔๕ กำหนดอำนาจหน้าที่
  • เสนอความเห็น เพื่อการกำหนดพื้นที่ การจัดทำนโยบายและแผนการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการ ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
  • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการ ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี รวมทั้งกำกับ ดูแล ประเมินผล และติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การศึกษา การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ การบริการทางวิชาการ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่
  • กำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยา และทรัพยากรแร่ รวมทั้งรวบรวมจัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา และทรัพยากรแร่ของประเทศ
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรธรณี สรุปได้ดังนี้

๑. สำนักบริหารกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( ก ) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

( ข ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการของกรม งานประสานราชการและงานตรวจราชการ

( ค ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและผลงานของกรม

( ง ) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม

( ฉ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม

( ช ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

๒. กองธรณีเทคนิค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( ก ) ศึกษา วิจัย พัฒนา และสำรวจ ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ และธรณีเทคนิค รวมทั้งดำเนินการเจาะเพื่อสนับสนุนการสำรวจด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

( ข ) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและการฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี และพื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา

( ค ) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ

( ง ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

๓. กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( ก ) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิจัยด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การวางแผน จัดการเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยและมลพิษ การจัดการชายฝั่งทะเล การอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและแหล่งท่องเที่ยว

( ข ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

๔. กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( ก ) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี

( ข ) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี

( ค ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

๕. กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( ก ) จำแนกพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา พื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยและมลพิษ ตลอดจนพื้นที่เพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟู

( ข ) เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบายและแผนการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

( ค ) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี รวมทั้งกำกับ ดูแล ประเมินผล และติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ มาตรการ

( ง ) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่

( จ ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

๖. ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( ก ) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม

( ข ) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม

( ค ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

๗. สำนักทรัพยากรแร่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( ก ) ดำเนินการเกี่ยวกับสำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ และผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่

( ข ) ประเมินปริมาณสำรอง ความสมบูรณ์ มูลค่า และความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งแร่

( ค ) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรแร่

( ง ) จัดทำและกำหนดมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ

( จ ) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรแร่เพื่อการเรียนรู้ วิจัย และอ้างอิง

( ฉ ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

๘. สำนักธรณีวิทยา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( ก ) ดำเนินการเกี่ยวกับสำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ และผลิตข้อมูลและแผนที่ธรณีวิทยา

( ข ) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา

( ค ) จัดทำและกำหนดมาตรฐานธรณีวิทยาของประเทศ

( ง ) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาเพื่อการเรียนรู้ วิจัย และอ้างอิง

( จ ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel