FONTSIZE
กรมทรัพยากรธรณี >> องค์กรของเรา
คณะผู้บริหาร (ในปัจจุบัน)


 
 คณะผู้บริหาร

ชื่อ นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
ตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์ 0 2640 9470
โทรสาร 0 2640 9471
E-mail apichai@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-896-3594
ชื่อ นายเสถียร สุคนธ์พงเผ่า
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์ 0 2202 3775 02644 4851
โทรสาร 0 2644 4892
E-mail satien@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-905-5411
ชื่อ นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์ 0 2202 3776 02644 4861
โทรสาร 0 2644 4892
E-mail apaipong_wa@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 089-205-8097
ชื่อ นายวรวุฒิ ตันติวนิช
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์ 0 2202 3943
โทรสาร 0 2644 4892
E-mail worawoot@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-985-1687
ชื่อ น.ส.ศศิรินทร์ จิตวงศ์พันธ์
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงานทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์ 0 2621 9520-1
โทรสาร 0 2621 9514
E-mail sasirin@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-985-1691
ชื่อ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
โทรศัพท์ 0 2202 3845
โทรสาร 0 2640 9474
E-mail montri@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 089-815-2232
ชื่อ นางเบญจวรรณ จารุกลัส
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยา
โทรศัพท์ 0 2202 3735
โทรสาร 0 2202 3754
E-mail benjawan@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-905-5458
ชื่อ นายทศพร นุชอนงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรแร่
โทรศัพท์ 0 2621 9770-71
โทรสาร 0 2621 9773
E-mail tawsapon@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-984-9179
ชื่อ นายอดิชาติ สุรินทร์คำ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย
โทรศัพท์ 0 2621 9790
โทรสาร 0 2621 9795
E-mail adichat@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-984-9205
ชื่อ นางสุภาวดี วิมุกตะนันทน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์ 0 2202 3769
โทรสาร 0 2644 8773
E-mail supawadee@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-567-7708
ชื่อ นายปรีชา เล่าชู
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองธรณีเทคนิค
โทรศัพท์ 0 2621 9610
โทรสาร 0 2621 9612
E-mail peertra@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-850-7451
ชื่อ นางพรรณิภา หมื่นเหล็ก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์ 0 2354 3517
โทรสาร 0 2644 8782
E-mail phanipha@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 089-815-2199
ชื่อ นายพิทักษ์ รัตนจารุรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์ 0 2202 3930
โทรสาร 0 2644 8781
E-mail pitak@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-754-9037
ชื่อ นายวราวุธ สุธีธร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา
โทรศัพท์ 0 2202 3746-7
โทรสาร 0 2202 3754
E-mail varavudh@dmr.go.th
โทรศัพท์มือถือ 081-809-6727
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel