FONTSIZE
กรมทรัพยากรธรณี >> ข้อมูลบริการ
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 


 

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย มติทีประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

รายชื่อกระบวนงาน

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

1.กระบวนงานที่แล้วเสร็จใน ๑ วัน  

- การให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อมูล การค้นคว้า และการอ้างอิงทางวิชาการ

๒๐ นาที
- การจำหน่ายเอกสาร หนังสือ แผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๐ นาที
- การให้บริการข้อมูลอิเล็กรอนิกส์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ๑๕ นาที
2.กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน ๒-๑๕ วัน  
- การให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีและรัตนชาติ ๗ วัน
- การให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบหินและแร่ทั่วไป ** ๑๔ วัน
3.กระบวนการงานที่ใช้เวลามากกว่า ๑๕ วัน  
- การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ๔๕ วัน
- การตรวจสอบแหล่งแร่ในพื้นที่ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ๓๒ วัน

รวม ๙ กระบวนงาน

หมายเหตุ :

(๑) ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน หมายถึง ระยะเวลาดำเนินการในกระบวนการนั้นๆ รวมระยะเวลารอคอยด้วย
(๒) ระยะเวลาการให้บริการเป็นรอบระยะเวลามาตรฐานที่ได้ดำเนินการลดแล้วตามผลการปฎิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐
(๓) ** สำหรับกระบวนงานการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบหินและแร่ทั่วไป สามารถให้บริการแล้วเสร็จภายในกำหนดภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ ๒ ข้อดังนี้
๑. ยกเว้นสำหรับตัวอย่างที่มีรายการวิเคราะห์หาปริมาณแร่เอิร์ทออกไซด์
๒. ยกเว้นสำหรับตัวอย่างที่มีรายการวิเคราะห์เกิน ๗ รายการ ต่อ ๑ ตัวอย่าง ต่อ ๑ คำขอรับบริการ
(๔) กระบวนงานการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินแก่ข้าราชการบำนาญ กำหนดขอบเขตการให้บริการเฉพาะการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเท่านั้น
   
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel