กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
ความรู้เรื่องซากดึกดำบรรพ์
การรับแจ้งซากดึกดำบรรพ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551


image แบบรายงานการแจ้งพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ (ทธ.จพ.2)
image แบบแจ้งพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ทธ.จพ.1)
image Infographic ขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์
image Infographic ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ซากดึกดำบรรพ์ที่พบนอกราชอาณาจักร
image Infographic ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร
image Infographic ขั้นตอนการแจ้งพบสิ่งที่เชื่อว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์
image Infographic พ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551
image ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS