FONTSIZE
รอบรู้เรื่องไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน


แหลง่ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนท่ากระดาน บ.ท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 9 ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 85 ง วันที่ 21 มีนาคม 2560 รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2560 1 0000181 ถึง THF 2560 1 00189
แหล่งซากไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก (บริเวณหลุมขุดค้นที่ ๑ หลุมขุดค้นที่ ๒ หลุมขุดค้นที่ ๓ และหลุมขุดที่๔)
แหล่งซากไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก (บริเวณหลุมขุดค้นที่ ๖ และหลุมขุดค้นที่ ๗)
แหล่งซากไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก (บริเวณหลุมขุดค้นที่ ๕)
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 15 ตัวอย่าง (รหัสประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ THF 2558 -1 -00151-THF 2558-1-00165)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 15 ชิ้นตัวอย่าง (รหัสประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ THF 2558 -1 -00166-THF 2558-1-00180)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 1ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2557 รหัสประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ THS 2557 1 00001
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 30 ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 ตุลาคม 2557 รหัสประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ THS 2557 1 0000121 ถึง THF 2557 1 00150
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 1ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2557 รหัสประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ THS 2557 1 00002
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 30 ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 166 ง วันที่ 3 กันยายน 2557
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 160 ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 30 ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 121 ง วันที่ 19 กันยายน 2556
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 30 ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 192 ง วันที่ 21 ธันวาคม 2555
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 30 ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 154 ง วันที่ 10 ตุลาคม 2555
ข้อมูลซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551
ตารางทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน 2554
แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel