กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
ความรู้เรื่องซากดึกดำบรรพ์
การขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์


ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 32 ชิ้นตัวอย่าง (รหัสประจำซากดึกดำบรรพ THF2563-1-00250 -THF2563-1-00281) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 253ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 30 ชิ้นตัวอย่าง (รหัสประจำซากดึกดำบรรพ THF2562-1-00220 -THF2562-1-00249) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 18ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน - แหล่งไดโนเสาร์ภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน - แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูเก้า จังหวัดหนองบัวลำภู
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน - แหล่งไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมที่ 9 (หินลาดยาว) จังหวัดขอนแก่น
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน - แหล่งไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมที่ 8 (หินลาดป่าชาด) จังหวัดขอนแก่น
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน - แหล่งไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมที่ 5 (ซำหญ้าคา) จังหวัดขอนแก่น
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน - แหล่งไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมที่ 4 (โนนสาวเอ้) จังหวัดขอนแก่น
แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน - แหล่งไดโนเสาร์ภูเวียง หลุมที่ 1 (ภูประตูตีหมา) จังหวัดขอนแก่น
เขตศึกษาวิจัยฯ - แหล่งแบรคิโอพอดอ่าวน้้ำ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
เขตศึกษาวิจัยฯ - แหล่งไดโนเสาร์บ้านพนังเสื่อ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 30 ชิ้นตัวอย่าง (รหัสประจำซากดึกดำบรรพ THF2561-1-00190 -THF2561-1-00219) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 307ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561
แหลง่ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนท่ากระดาน บ.ท่ากระดาน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 9 ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 85 ง วันที่ 21 มีนาคม 2560 รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2560 1 0000181 ถึง THF 2560 1 00189
แหล่งซากไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก (บริเวณหลุมขุดค้นที่ ๑ หลุมขุดค้นที่ ๒ หลุมขุดค้นที่ ๓ และหลุมขุดที่๔)
แหล่งซากไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก (บริเวณหลุมขุดค้นที่ ๖ และหลุมขุดค้นที่ ๗)
แหล่งซากไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก (บริเวณหลุมขุดค้นที่ ๕)
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 15 ตัวอย่าง (รหัสประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ THF 2558 -1 -00151-THF 2558-1-00165)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 15 ชิ้นตัวอย่าง (รหัสประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ THF 2558 -1 -00166-THF 2558-1-00180)ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 1ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2557 รหัสประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ THS 2557 1 00001
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS