FONTSIZE
Download Mineral resource maps scale 1:250,000


 

แผนที่ทรัพยากรแร่รายระวางมาตราส่วน ๑:๒๕๐,๐๐๐

สำนักทรัพยากรแร่
 

ความเป็นมา

          แผนที่ทรัพยากรแร่รายระวางมาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ ได้เริ่มดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ซึ่งดำเนินการจัดทำตามระวางแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ ทั่วประเทศรวม ๕๒ ระวาง โดยเป็นแผนที่ที่กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (หน่วยงานที่รับผิดชอบในขณะนั้น) ได้ทำการรวบรวมสำรวจและประเมินข้อมูลด้านทรัพยากรแร่ ภายในประเทศ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ 

          กรมทรัพยากรธรณีในช่วงปี ๒๕๔๐ มีนโยบายในการเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ทรัพยากรแร่ ขนาดมาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ ทั่วประเทศรวม ๕๒ ระวาง จึงได้มอบหมายให้กองเศรษฐธรณีวิทยาในขณะนั้น ดำเนินการสำรวจและประเมินข้อมูล และจัดทำแผนที่ดังกล่าว เพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่แหล่งแร่ พื้นที่ศักยภาพทางแร่ ตำแหน่งพบแร่ ทุกชนิดในแผนที่ระวางต่างๆทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการศึกษา การวางแผนพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนที่ดังกล่าว มีการกำหนดมาตรฐานในการจัดทำแผนที่ โดยอ้างอิงตามคู่มือการจัดทำแผนที่ทรัพยากรแร่มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ปี ๒๕๔๒ (รายงานกองเศรษฐธรณีวิทยา ๓/๒๕๔๒)

 คำเตือน

          แผนที่ชุดนี้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ จากข้อมูลเท่าที่รวบรวมได้ในขณะที่จัดทำเท่านั้น (ปี พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) ข้อมูลต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมใหม่ การนำไปใช้ในกิจการใดๆเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เองหากเกิดผลเสียหายขึ้น จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางราชการมิได้

ขอให้ผู้ใช้กรุณาแจ้งข้อแก้ไขและความเห็นที่จะทำให้ประโยชน์ของแผนที่นี้เพิ่มพูนขึ้นไปยัง สำนักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกทม.๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๖๒๑-๙๗๗๔ โทรสาร.๐-๒๖๒๑-๙๗๗๓

คำนิยาม

พื้นที่แหล่งแร่ หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีแหล่งแร่หรือแหล่งสินแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันในพื้นที่นั้น รวมทั้งพื้นที่ที่มีคำขอประทานบัตรและ/หรือประทานบัตรที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ การกำหนดขอบเขตพื้นที่แหล่งแร่ยึดถือข้อมูลวิชาการทางธรณีวิทยาแหล่งแร่เป็นปัจจัยหลัก

         พื้นที่ศักยภาพทางแร่ หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรแร่ (Undiscovered mineral resource) แต่มีแนวโน้มที่จะมีได้ โดยมีหลักฐานบ่งชี้จากข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีเคมี และธรณีฟิสิกส์ และรวมถึงพื้นที่ที่มีแร่กระจัดกระจายในหินซึ่งมีนัยสำคัญ หรือมีบริเวณพบแร่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่นั้น      

         ตำแหน่งพบแร่ หมายถึง  บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่พบว่ามีแร่ (หรือบางครั้งอาจพิจารณาในนามของสินค้าแร่ เช่น ทองแดง แบไรต์ หรือทองคำ) และมีความน่าสนใจในเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงวิชาการ สะสมตัวอยู่

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนที่ทรัพยากรแร่ ฟรี!
แผนที่ทรัพยากรแร่มาตราส่วน 1:250000 ทั้งหมด 52 ระวาง
 
(Free Download Mineral resource maps scale 1:250,000)
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    ดาวน์โหลดแผนที่ทรัพยากรแร่ทั้งหมด 37 Mb. (Download all)                 
 
 
 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel