FONTSIZE
กรมทรัพยากรธรณี >> โครงสร้างและการจัดองค์กร
การแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรธรณี


 

กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้กรมทรัพยากรธรณีมีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจตรวจสอบ และวิจัยสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกำหนดและกำกับดูแลเขตพื้นที่สงวน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรณี และพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
 
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
(๑) เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่ และการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
(๒) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งกำกับ ดูแล ประเมินผล ติดตาม และตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการ
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ การศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ การบริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
(๕) กำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาทรัพยากรแร่ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งรวบรวม จัดเก็บ และรักษาหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และซากดึกดำบรรพ์ ของประเทศ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
ให้แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี ดังต่อไปนี้ 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฎิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มนิติการ เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
(๔) ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการภายในกรม เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกิจการของกรม และปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการภายในกรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มพัฒนระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบบริหารของกรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักเลขานุการกรม
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการของกรม งานประสานราชการ และงานตรวจราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและผลงานของกรม
(๔) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างของกรม
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะของกรม
(๗) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกรม
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จำแนกพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ ทางธรณีวิทยา พื้นที่เสี่ยงต่อ ธรณีพิบัติภัยและมลพิษ ตลอดจนพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟู
(๒) เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการ เกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
(๓) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งกำกับ ดูแล ประเมินผล ติดตาม และตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการ
(๔) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักทรัพยากรแร่
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพและการผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่
(๒) ประเมินปริมาณสำรอง ความสมบูรณ์ มูลค่า และความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งแร่
(๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรแร่
(๔) จัดทำและกำหนดมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ
(๕) พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรแร่เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักเทคโนโลยีธรณี
 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) สำรวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา และตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค รวมทั้งดำเนินการแปลความหมายข้อมูลระบบสัมผัสไกล เจาะสำรวจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค และข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนงาน ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และทรัพยากรธรณี
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและการฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี และพื้นที่อันควรอนุรักษ์ ทางธรณีวิทยา
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักธรณีวิทยา

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล และการผลิตข้อมูล และแผนที่ธรณีวิทยา แหล่งซากดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์
(๓) จัดทำและกำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ของประเทศ
(๔) พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและ ซากดึกดำบรรพ์ เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง รวมถึงการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา แหล่งซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การศึกษาและการวิจัยด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และการวางแผนจัดการเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยและการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ำ
(๒) จัดทำและกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย ของประเทศ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel